MCKSiR Raciąż
Powróć do: Biblioteka

O Bibliotece

O Bibliotece

Biblioteka Publiczna w Raciążu działa w strukturach Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Wspólnie z MCKSiR podlega wpisowi do rejestru instytucji organizatora, którym jest Gmina Miasto Raciąż. Terenem działania Biblioteki Publicznej w Raciążu jest Gmina Miasto Raciąż i Gmina Raciąż. Pełni rolę biblioteki dla Gminy Raciąż. Siedzibą Biblioteki Publicznej w Raciążu jest budynek Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ulicy Parkowej 14 (docelowo budynek Biblioteki przy ulicy Kilińskiego 21).

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
 • obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
 • współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenach Gminy Miasto Raciąż, Gminy Raciąż czy Powiatu Płońskiego

Do zakresu działań Biblioteki należą w szczególności:

 • Upowszechnianie wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej
 • Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
 • Zachęcanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych
 • Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwijanie kultury
 • Gromadzenie materiałów archiwalnych z życia miasta Raciąż
 • Wspólna realizacja projektów z organizacjami pozarządowymi, kościołami oraz związkami wyznaniowymi
 • Współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi oraz senioralnymi

Biblioteka Publiczna w Raciążu systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Miasto Raciąż i Gminy Raciąż czy placówkami oświatowymi. Prowadzi m.in. akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”, odwiedzając w okresie letnim młodzież szkolną w poszczególnych miejscowościach Gminy Raciąż, współorganizuje akcję „Narodowe Czytanie” oraz liczne konkursy dla dzieci i młodzieży.