MCKSiR Raciąż
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mckraciaz.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Niedziałkowski, krzysztof.niedzialkowski@mckraciaz.pl lub sekretariat@mckraciaz.pl .. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 679 10 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14

  • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
  • Do budynku prowadzi wejść od ulicy Parkowej (od strony wejścia do Parku)
  • Na schodach przy wejściu do budynku znajduje się platforma schodowa z poręczą  dla osób niepełnosprawnych,
  • Dostęp do wszystkich pomieszczeń dla interesantów w budynku jest zapewniona w ciągu komunikacyjnym poziomym
  • Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (są natomiast tablice informacyjne oraz tabliczki przy drzwiach)
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością chce dostać się do Biblioteki Publicznej w Raciążu, może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pomocą przycisku dzwonkowego zamontowanego przy drzwiach głównych . W sytuacji kiedy osoba z niepełnosprawnością nie może nacisnąć przycisku może skontaktować się z pracownikiem Biblioteki Publicznej w Raciążu bądź z pracownikiem MCKSiR w Raciążu, telefonicznie pod numerem – (23) 679 10 78 lub mailowo – biblioteka-raciaz@mckraciaz.pl lub sekretariat@mckraciaz.pl w celu uzyskania pomocy.

Informacja o dostępności osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

 

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) dała osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

 

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w MCKSiR w Raciążu, zobowiązana jest terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem złożyć do Urzędu wniosek o spotkanie z udziałem osoby wykonującej czynności tłumacza języka migowego.

Pracownik MCKSiR w Raciążu skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizowanie spotkania oraz jego datę i godzinę.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

    e-mail na adres: sekretariat@mckraciaz.pl,

    telefonicznie na nr: (23) 679 10 78 ,

    drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848